top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН MYFOXBOX

 

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между БОГАРА ООД, ЕИК 160 077 098 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Пере Тошев 107, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин MyFoxBox, наричан по-долу „е-магазин.”.


ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Търговеца: „БОГАРА ООД“

 2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Пере Тошев 107

 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Пловдив, ул. кап. Райчо 86

 4. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. кап. Райчо 86, телефон 032 663440

 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 160 077 098

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG160 077 098

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 3. MyFoxBox e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.myfoxbox.shop, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Търговеца и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 3. Да сключват с Търговеца договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от е-магазина MyFoxBox

 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез е-магазина MyFoxBox  електронни средства за разплащане.

 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Търговеца в е-магазина MyFoxBox;

 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Търговеца в е-магазина MyFoxBox  чрез интерфейса на страницата на MyFoxBox, достъпна в Интернет;

 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на е-магазина MyFoxBox  в Интернет;

 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Търговецът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Търговеца договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.myfoxbox.shop. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Търговеца се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора в платформата.

(3) Ползвателите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Търговеца се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА MyFoxBox

Чл. 7. (1) За да използва MyFoxBox за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в е-магазина на Търговеца, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки доставка на стоки и профил от социалните мрежи Facebook и Google.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Търговецът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по телефон или е-мейл. Целта е да се получи допълнително потвърждение и в случай на нужда да се потвърдят параметрите и данните за доставка на поръчката.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

V.ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на е-магазина на Търговеца, MyFoxBox, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в е-магазина стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в е-магазина по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в е-магазина.

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от търговеца в е-магазина стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Търговеца и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Търговецът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези ОУ се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в MyFoxBox, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца в е-магазина  MyFoxBox  са определени в профила на всяка стока.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Търговеца в платформата bulgarianroots.com в профила на всяка стока в е-магазина: MyFoxBox

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Търговеца в е-магазина MyFoxBox  и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством механизмите в е-магазина.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в е-магазина MyFoxBox  преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на е-магазина MyFoxBox  или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Търговеца има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Търговеца в е-магазина MyFoxBox  цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Търговеца.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Търговеца, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен в е-магазина MyFoxBox  в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези Общи Условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.

 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато Търговеца в е-магазина MyFoxBox  не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Търговеца, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен в е-магазина на Търговеца MyFoxBox  на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

 (4) В случай, че Потребителят желае да упражни правото си на отказ от договора, може да го стори не по-късно от 14 дни от датата на която той или трето лице е влязло в притежание на стоката или продукта – обект на настоящия отказ. Без да се дължи неустойка или да посочва причина, Потребителят може да върне обратно стоката при изпълнение на ал.7. Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, освен ако Потребителят не е заявил друго, при  условие, че е не по-скъпо от използваното от Търговеца.

(5) Търговеца няма задължение да възстанови допълнителните разходи за връщане на стоката и те са изцяло за сметка на Потребителя. Стоката може да бъде върната при условията на изискване на здрава оригинална опаковка, без следи от употреба, нарушен търговски вид и замърсяване, придружена с всички оригинални съпътстващи документи (касова бележка или фактура, указания за употреба, сертификат за авторство, гаранционна карта и др.) получени с поръчката. Потребителят няма право на „отказ от реализирана поръчка“ когато продуктът е разопакован, извършено е софтуерно активиране, изпробване – предполагащо смесване на различни съставки или в случаи, свързани с хигиената и/или защитата на здравето.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Търговеца стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Търговеца като отправи писмено изявление до Търговеца чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен в Приложение № 1 към тези общи условия или като изпрати съобщение на е-мейл orders@myfoxbox.shop.

 (8) Когато Търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Търговеца има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид, ако това е възможно.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез е-магазина на Търговеца.

(2) В случай че Потребителят и Търговеца не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката.

(3) Ако Търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. Търговецът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Търговецът може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Търговецът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Търговеца.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Търговеца, съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Търговецът не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Търговецът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Търговеца.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Търговеца.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Търговецът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли".

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.25. (1) Ползвателят потвърждава и се съгласява, че Търговецът  може да изменя настоящите Общи условия по всяко време, да отменя уговорки в тях и да ги допълва, като публикува съответните изменения, частично отменени и/или допълнени Условия за ползване на е-магазина MyFoxBox, достъпни на адрес:  https://myfoxbox.shop.  

(2) Всички изменения на Общите условията на услугите са в сила от датата на публикуването им. С продължаване, използването на услугите след публикуване на изменените Общи условия за ползване на електронния магазин на MyFoxBox, Потребителя - дава съгласието и приема всички изменения в Общите условия за ползване. 

(3) Търговецът няма задължението да уведомява Потребителя изрично за изменения, допълнения и отмяна на части от Общите Условия.

Чл. 26. Търговецът публикува тези общи условия заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Търговеца в е-магазина се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва е-магазина MyFoxBox   в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците и Търговеца при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Търговецът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Търговецът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на е-магазина MyFoxBox и сключване на договори за покупко-продажба с Търговеца.

(3) Търговецът не носи отговорност за времето, през което е-магазина не е бил достъпен поради непреодолима сила.

(4) Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в е-магазина MyFoxBox

Чл. 32. (1) Търговецът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Търговецът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Търговецът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговеца и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на е-магазина MyFoxBox на 15.04.2020г.

©2020 MYFOXBOX

 

bottom of page